Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta

  Information

Här har vi samlat information vi hoppas att du som fastighetsägare kan ha nytta av. Är det något du saknar och tror kan vara lämpligt att informera om här vill vi gärna att du hör av dig. Ring eller skicka e-post, kontaktuppgifterna hittar du här.
 
  Glasbruksvägen
Angående Glasbruksvägen är det Trafikverket som ansvarar för både körbana och trottoarer när det gäller underhåll och snöröjning. Vägföreningen har inget ansvar för Glasbruksvägen, de vägar vi har att sköta kan du se på en karta här.
  Vinterväghållning
Styrelsen har i samarbete med entreprenören genom avtal reglerat när snön på vägarna ska plogas.
Om vägarna ska sandas avgörs vid behov.

 
  Parkering
Observera att på vissa vägar är det endast tillåtet att parkera på vägens ena sida.
Att parkera trottoaren, där sådan finns, är alltid förbjudet.
  Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan lämnas vid det område markägaren Sveaskog har upplåtit för detta ändamål. Där tas det sedan omhand och blir flis eller kompostjord.
 
  Fri sikt kring din tomt

Siktskymmande växtlighet på tomtmark inom detaljplanerat område vid sidan av vägen ska enligt Plan- och bygglagens bestämmelser tas bort av fastighetsägaren. (PBL, 3.kap, § 17: Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas).
Rättsfall visar att häck t.ex. ska hållas lägre än 0.8 m till 10 m från vägkorsning.
Ofta samverkar väghållare, Byggnadsnämnder och Trafiksäkerhetsnämnder när det gäller att informera om detta.

Höjd vid gata eller trottoar
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du som fastighetägare se till att det finns fri höjd för trafiken.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg, minst 3,2 m
  • över körbana, minst 4,6 m
Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan skymma sikten i gatukorsningar får inte vara högre än 80 cm över intilliggande gatunivå. Detta gäller inom den s.k. sikttriangeln. 
Sikttriangeln| Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bankgiro. 877-4028 | kontakt@rejmyrevsf.se |
Produktion: <www.beki.se>